Obnova klášterního kostela Narození Panny Marie v Želivi

Želiv_1

Kostel Narození Panny Marie v Želivi patří k výjimečným architektonickým památkám. Kompletní obnova zahrnovala statické zabezpečení, posílení krovu a další práce včetně restaurování. Výsledné dílo dokládá jak vysokou úroveň restaurátorských a řemeslných prací, tak i schopnost vlastníka čerpat prostředky z veřejných zdrojů. Původně románský klášterní kostel v Želivi byl několikrát přestavěn; dnešní podobu mu vtiskl Jan Blažej Santini-Eichel roku 1714.

Želiv_2

Stavba má charakteristický gotizující vzor klenebních polí a typický je i způsob, jakým architekt nechával okny vnikat do interiéru světlo. Vybavení kostela pochází převážně z vrcholného baroka a některé části, jako jsou zpovědnice nebo boční oltáře, prošly opravami už v prvním desetiletí tohoto století. Rozsáhlou obnovu umožnilo až získání peněz z evropských zdrojů. Kostel, v jehož hlavní lodi byla rozestupující se trhlina, bylo třeba nejprve staticky zajistit; v souvislosti s tím bylo nutné posílit barokní konstrukci krovu. Následovala obnova vnějšího pláště, vnitřní výmalby a vitrážových oken i řada dalších úprav, například konzervační obnova interiérů dvou věží v průčelí kostela, které se dochovaly v autentické podobě se Santiniho dřevěnými točitými schodišti a štukovou výzdobou. Dvoje varhany, mobiliář a další prvky zařízení prošly rukama mnoha odborníků, restaurátorů a mistrů odborného uměleckého řemesla, například truhlářů, malířů, pozlačovačů, apod. Kromě závěsných obrazů, polychromovaných soch, dřevořezeb a mnoha dalších předmětů ze dřeva bylo třeba obnovit i kovové prvky, nebo vytvořit umělý mramor původní technikou. Stavební firma, restaurátoři a odborní umělečtí řemeslníci dokázali vyhovět požadavkům památkové péče.

Želiv_3

Kostel, resp. areál premonstrátského kláštera, byl zapsán mezi národní kulturní památky v roce 2010. V rámci projektu došlo k rekonstrukci stropu kostela. Tyto stavební práce spočívaly v zajištění statiky stropu a v opravě trhlin stropu. Na tyto stavební práce pak následovala vnitřní výmalba kostela, vnitřní prostorám kostela byla navrácena její původní barevnost. V rámci stavebních prací došlo také k vyhotovení barevné fasády. Fasáda z 80. let minulého století byla opravena a na základě historických dokumentů ji byla navrácena původní barevnost. Obnovou prošly také kamenné prvky fasády. Součástí projektu byly i rozsáhlé restaurátorské práce na vybraných prvcích vnitřního mobiliáře. Restaurováním prošla většina prvků vnitřního mobiliáře, s výjimkou pouze několika prvků, které byly v nedávné minulosti restaurovány. Kompletním restaurováním tak prošly oltáře vč. soch a obrazů, kostelní a chórové lavice atd. Kompletním zrestaurováním prošly oboje kostelní varhany.

Na cenu Národního památkového ústavu v kategorii obnova památky, restaurování byla navržena premonstrátská kanonie v Želivi (vlastník) a její realizační tým zastoupený P. ThMgr. Jakubem Janem Medem. Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Tuto aktualitu nám přinesl Národní památkový ústav. Děkujeme!